Dokumentasjon på sporbarhet følger hver leveranse av soyabønner. Dokumentasjon på sporbarhet følger hver leveranse av soyabønner.

Bærekraftsertifisering

Det er i dag to sentrale standarder for sertifisering av bærekraftig soyaproduksjon, ProTerra og RTRS (Round Table Responsible Soy). Begge har fått internasjonal anerkjennelse og setter en rekke spesifikke krav til hvorledes soyaproduksjon skal foregå for at den skal kunne sies å være bærekraftig. ProTerra- og RTRS-sertifiseringene er anerkjent og støttet av flere miljøvernorganisasjoner, blant annet WWF. I WWFs rapport "Soy Report Card" fra 2014, karakteriseres kriteriene i begge sertifikatene som "robust environmental and social criteria".

Den totale verdensproduksjonen av soyabønner ligger på nærmere 350 millioner tonn soya, av dette er kun 5,9 millioner tonn bærekraftsertifisert. Av de 5,9 millioner sertifiserte tonnene, står Denofas leverandører for 1,7 millioner tonn – altså nesten en tredel. Soyabønnene som Denofa importerer fra Brasil er 100 % bærekraftsertifisert.

Pro Terra standarden ble etablert i 2005 og er basert på Baselkriteriene (utviklet av WWF og Coop i Sveits), SA 8000 standarden, Menneskerettighetserklæringen, Barnerettighetskonvensjonen, ILOs overenskomster og anbefalinger, FN’s standarder knyttet opp mot menneskerettighetene samt EurepGAP og Globale GAP standarder.

RTRS standarden ble endelig etablert i 2010 og setter krav til:
  • God forretningsskikk og overholdelse av relevante lover og regler (Legal Compliance and Good Business Practice)
  • Ansvarlige arbeidsbetingelser (Responsible Labor Conditions)
  • Samfunnsansvar (Responsible Community Relations)
  • Miljøansvarlighet (Environmental Responsibilty)
  • Gode landbruksmetoder (Good Agricultural Practice)
Standarden er etablert gjennom initiativ fra en internasjonalt bredt sammensatt gruppe av interessenter. Denofa er medlem av RTRS.

De første RTRS sertifikatene kom på markedet i 2011 og Denofa var blant de første som kjøpte dette.

Alle kjøps og salgskontrakter gjennomført av Denofa er i tillegg i henhold til The Norwegian commitments on sustainable soy and forests.