Denofa Havn

Stor dypvannskai

Denofas havneanlegg er ISPS-sertifisert, består av 510 meter dypvannskai og håndterer mer enn 250 skipsanløp per år.

Lasting og lossing av bulkvarer

Kaianlegget er sentralt for Denofas logistikkvirksomhet, og er spesielt tilrettelagt for lasting og lossing av tørre og flytende bulkvarer. I tillegg til Denofa, benytter flere eksterne aktører seg av kaianlegget og infrastrukturen for lasting og lossing av flytende bulkvarer.

Beliggenheten i Fredrikstad gir både enkel adkomst fra Østlandet og kort vei ut til Ytre Oslofjord og Skagerrak.

ISPS

ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av IMO (International Maritime Organisation), FNs sjøfartsorganisasjon. Hensikten er å øke maritim «Safety and Security» ved å opprette preventive tiltak for å bekjempe sikkerhetstrusler mot skip i internasjonal fart og havner som anløpes av slike skip. Koden skal også forhindre at skip benyttes til å transportere våpen, personer eller annet som kan benyttes ved terrorhandlinger. 

Kystverket har ansvaret for gjennomføringen av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og havneanlegg som omfattes av dette regelverket. Sikkerhetstiltakene i Denofas havneanlegg utgjør en integrert del av virksomhetens arbeid innen Helse, Miljø, Sikkerhet og Beredskap.  

Adgang til havneanlegget er i tråd med nasjonale krav begrenset slik at det kun er forhåndsgodkjent personell som får tilgang til disse. Skipet eller oppdragsgivere etablert inne på ISPS havneanlegget kan med forhåndsgodkjenning ta imot besøk, men dette må varsles i god tid. Alt personell inne på vårt ISPS-havneanlegg skal ha et midlertidig eller permanent adgangskort, samt at kjøretøy skal ha gyldig kjøretillatelse utstedt av Denofa. Det er også et krav gjennom forskrift at man skal ha med seg gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort med bilde eller pass).

Inne på ISPS-havneanlegget er det i utgangspunktet foto- og video-forbud. Ved behov for fotografering eller opptak, skal det søkes om tillatelse fra Denofa.

Back to top