God beredskap bidro til å begrense omfanget av matoljelekkasjen fra Denofa

God beredskap bidro til å begrense omfanget av matoljelekkasjen fra Denofa

[Fredrikstad, 24.11.2023 – 16:14] Under to døgn etter utslippet skjedde har vi lykkes med å ta opp 75% av soyaoljen. Statens Naturvernoppsyn observerte i tillegg ingen skadde fugler eller andre skader på miljøet på sin inspeksjon i fuglereservatet torsdag 23/11-23.

– Vi er lettet over at dette har gått mye bedre enn først fryktet. Gode og riktig dimensjonerte beredskapsplaner, forsterket av et særdeles godt samarbeid med nødetatene, IUA Østfold og flere lokale firmaer, sørget for å begrense omfanget av utslippet. Nå har vi fått bekreftet at tre fjerdedeler av matoljen som lekket ut er ryddet opp, sier fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker.

Fredrikstad Brannvesen har ledet innsatsen med bistand fra IUA Østfold og Denofas industrivern og beredskapsstab. 

Aksjonen går mot slutten, og engangslensene har i løpet av torsdagen og fredagen blitt hentet opp og levert til FREVAR. På det siste statusmøtet oppsummerte fabrikkdirektør Hjertaker og beredskapsleder Jørn Bustgaard fra IUA Østfold følgende:

  • Denofa bistår Politiet i etterforskningen, og er i gang med en egen granskning for å avdekke hva som var årsak til den uønskede hendelsen. Midlertidige korrigerende tiltak er gjennomført.
  • Tidlig varsling til Brannvesenet var avgjørende for å sette inn tiltak i elva raskt. Dette begrenset spredningen, og bidro særlig til å verne fuglene i Gansrødbukta. 
  • 19 m3 (75%) av de totalt 25 m3 matolje som lekket ut har blitt bekreftet tatt opp og levert til biogassanlegget til Frevar. IUA Østfold melder at 10-20 % normalt regnes som god effekt ved oppsuging av oljesøl, og at dette derfor har vært en svært vellykket opprydningsaksjon.
  • Den resterende mengden matolje har etter alt å dømme blitt oppløst. Soyaolje er en biologisk nedbrytbar og lett vannløselig olje som ikke er direkte skadelig for miljøet. Det var i hovedsak fuglereservatet i Gansrødbukta ved Øra som var den store bekymringen, ettersom fugler kan ta skade hvis de tilgrises av fett. 
  • Kystverkets «Harbour Buster» og «Current Buster» fungerte veldig godt i kombinasjon med de lensene som ble utplassert, i tillegg har oppsamlingsutstyr fra IUA Østfold og sugebiler, oljeutskiller og mannskaper fra Høytrykk & Vakumteknikk og Pettersen & Pinderød bidratt i innsatsen. Lede- og sperrelenser ved og i Ørakanalen vil bli liggende til over helgen, før de tas opp på mandag.
  • Statens naturoppsyn (SNO) var på befaring ved fuglereservatet torsdag 23/11, men har ikke funnet noen døde eller skadede fugler. Brannvesenet har snakket med Fuglehjelpen fredag, som fortalte at de hadde tatt hånd om én fugl med fettete fjær på tirsdag, men ikke sett noe mer etter det. 
  • Miljøstiftelsen Elv og Hav har inspisert området fra Denofa og ut Løperen med båt og langs vann fredag 24/11, og har ikke sett tegn til hverken soyaolje eller skadde fugler.
_____

[Fredrikstad, 22.11.2023 – 20:18] 

3/4 av matoljen er hentet opp igjen

Opprydningsarbeidet etter matoljelekkasjen i Fredrikstad fortsetter. Sugebiler jobber døgnkontinuerlig med oppsamling, og kjører oppsamlet væske gjennom en oljeutskiller. Foreløpig har det blitt sugd opp og skilt ut 14 m3 soyaolje, som deretter har blitt levert til Frevars biogassanlegg.

I tillegg til det som allerede er levert, er det samlet opp 22,5 m3 væske som også skal kjøres gjennom oljeutskilleren:

– Hvis konsentrasjonen er den samme, vil dette utgjøre ytterligere 5 kubikk. I så fall betyr det at til sammen 19 kubikk matolje har blitt hentet opp igjen så langt, forteller fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker i Denofa.

Utslippet totalt ble anslått å være på 25 m3. De siste tallene fra opprydningsarbeidet tyder altså på at minst tre fjerdedeler (3/4) av den totale mengden soyaolje som lekket ut, har blitt hentet opp igjen. Utslippet er i så fall begrenset til ca. 6 m3 for øyeblikket, men opprydningsarbeidet fortsetter.

Soyaolje er en tyntflytende, biologisk nedbrytbar matolje som ikke er direkte skadelig for miljøet. Det kan likevel utgjøre en risiko for fugler. Utover å begrense omfanget av utslippet, har vern av fuglereservatet på Øra derfor vært høyt prioritert. Utvidet oljevern, som blant annet inkluderer en fast lensestasjon ved kanalen mot Gansrødbukta, har bidratt til å begrense spredningen.

– Vi ønsker nok en gang å takke Fredrikstad Brannvesen for en fremragende innsats. De har satt opp barrierer for å forhindre tilsig i retning fuglereservatet, som tilsynelatende har vært effektive, sier Hjertaker.

Denofa har ellers engasjert miljøorganisasjonen Elv og Hav til å bistå med kartlegging av omfanget for utslippet. De har det siste døgnet inspisert farvannet rundt innseilinga og store deler av Hvalerskjærgården. På denne runden fant de kun en liten ansamling av matolje på ett sted, ved Løperholmen.

Politiet startet etterforskning umiddelbart etter at Denofa meldte om hendelsen natt til tirsdag. Spørsmål knyttet til etterforskningen, må stilles til Politiet. Denofa har i tillegg startet en egen granskning av hendelsen, og har gjennomført midlertidige tiltak.

[Fredrikstad, 21.11.2023 – 16:08]  – først publisert

Uønsket hendelse ved Denofas anlegg

Natt til tirsdag 21.11.23 oppdaget Denofas mannskaper på kaien et utslipp av soyaolje fra anlegget på Øra. Lekkasjen ble oppdaget like etter midnatt og stanset 10 minutter senere. Undersøkelser viste at lekkasjen hadde medført et utslipp på om lag 20 m3 matolje i løpet av 3 timer og 15 minutter.

Denofa har sammen med Brannvesenet, som leder innsatsen, prioritert å legge ut lenser mot fuglereservatet i Gandsrødbukta. Ettersom soyaolje er en biologisk nedbrytbar, vegetabilsk matolje, er dette ikke direkte farlig for miljøet. Likevel kan matolje være skadelig for fugler hvis den setter seg i fjærdrakten. Derfor ble beskyttelse av fuglereservatet prioritert. Mannskaper fra Industrivernet til Denofa bistår brannvesenet. Sugebiler kom også raskt på plass. Det er ellers flere båter på vannet som ser etter spor av soyaolje. I tillegg er det en drone i lufta.

Ifølge Brannvesenet har de hatt god effekt av lensene som ble satt ut i løpet av natten. De har satt opp tre barrierer for å beskytte Gandsrødbukta, og samler opp matoljen ved disse tre punktene. De har undersøkt fugler i området, men foreløpig ikke sett spor av kontaminering.

Størrelsen på utslippet ble også nedjustert fra «worst case»-scenariet på 40-45 m3 til om lag 20 m3. Det er håp om at mye av matoljen skal kunne tas opp igjen fra området rundt Denofa Havn i løpet av de neste dagene. 

Denofa har ellers engasjert miljøorganisasjonen Elv og hav i det videre arbeidet med spredningsbegrensning og opprydning. Flere andre organisasjoner og aktører fra næringslivet har tilbudt seg å bistå på forskjellige områder.

Den utløsende årsaken til lekkasjen var trolig en åpen ventil som normalt skal være stengt under drift. Videre granskning vil forsøke å avdekke hvorfor ventilen ikke var lukket skikkelig, samt hvorfor lekkasjen ikke ble fanget opp automatisk av systemet. På bakgrunn av granskningen, vil Denofa gjøre korrigerende tiltak for å forhindre at lignende hendelser skjer igjen.

Ansatte på Denofa-anlegget oppdaget lekkasjen like etter midnatt. I løpet av 10 minutter hadde de klart å lokalisere feilen og stanse ytterligere utslipp, samt varslet redningsetatene.

Denofa ønsker å rette en stor takk til Brannvesenet og Politiet for rask og god respons på nødmeldingen. I tillegg ønsker vi å takke spesielt miljøorganisasjonen Elv og Hav for deres innsats i det pågående opprydningsarbeidet.

Ledelsen i Denofa vil sammen med Brannvesenet fortløpende vurdere videre tiltak.

Back to top